Velkommen til GF81

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag d. 20.06.2021 kl 1600 til 1700 på NEXS, online eller ved tennisbanerne. Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Formandens beretning for det forudgående år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forudgående regnskabsår.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.
  5. Diskussion af indkomne forslag og debatoplæg.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag til behandling på GF skal være formanden (formand@gf81.dk) i hænde seneste 8 dage før GF dvs. seneste fredag d. 12 juni.

Vel mødt.

Morten, formand GF81